Mục lục Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê grüv

 1. Thừa nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê; Tuyên bố miễn trách chung
 2. Mô tả dịch vụ và sản phẩm của grüv
 3. Điều kiện được sử dụng, Trách nhiệm, Đăng ký và Việc thuê thiết bị của Người dùng
 4. Hành vi sử dụng/ứng xử/giả mạo bị cấm V. Miễn trừ khiếu kiện tập thể và Tuyên bố từ bỏ xét xử bởi bồi thẩm đoàn
 5. Phí, lệ phí và quy trình thanh toán
 6. Hoàn tiền
 7. Chấp nhận rủi ro
 8. Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý
 9. Thời hạn
 10. Chấm dứt thỏa thuận
 11. Chính sách quyền riêng tư và tính bảo mật
 12. Quyền liên lạc – Qua điện thoại, tin nhắn văn bản và email; Hủy không tham gia
 13. Giải quyết tranh chấp và phán xử trọng tài ràng buộc
 14. Tuyên bố và đảm bảo
 15. Ngày có hiệu lực và sửa đổi điều khoản
 16. Luật và tòa án chi phối
 17. Đăng ký dữ liệu, Sở hữu trí tuệ, Tài liệu của người dùng, Tham gia chương trình khuyến mãi, Sử dụng trang web, Bảo mật và mật khẩu, Kiểm soát xuất khẩu, Sử dụng trên phạm vi quốc tế, Toàn bộ thỏa thuận, Phí luật sư, Cấm chuyển nhượng, Tính riêng biệt, Thuế, Hình ảnh và quyền sử dụng hình ảnh, Trường hợp bất khả kháng và Thông báo vi phạm dữ liệu.
 18. Thông báo
 19. Điều khoản về Địa điểm cụ thể Chicago, Portland, Los Angeles, Santa Monica, Tampa
 20. Chấp nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê

I. Thừa nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê; Tuyên bố miễn trách chung

grüv, Inc. (còn gọi là “grüv” “chúng tôi”) cung cấp trang web grüvMobility.com và ứng dụng (gọi chung là “trang web”), và các Dịch vụ và Sản phẩm của  grüv (như định nghĩa bên dưới) cho người dùng (còn gọi là “người dùng”, hay “bạn”) chịu sự tuân thủ và chấp thuận của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này (“Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê)” cũng như các thỏa thuận bằng văn bản khác giữa chúng tôi và người dùng.  Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, người dùng phải tuân thủ mọi hướng dẫn hoặc quy tắc đã công bố áp dụng cho các dịch vụ đó; các hướng dẫn hoặc quy tắc này có thể chứa các điều khoản và điều kiện bên cạnh các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy được kết hợp bằng tham chiếu theo đây vào Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này.

Tuyên bố miễn trách chung

BẰNG VIỆC HOÀN TẤT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA grüv VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA THỎA THUẬN CHO THUÊ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CHO THUÊ NÀY, VUI LÒNG NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA grüv VÀ/HOẶC THOÁT KHỎI TRANG NÀY NGAY. GIẢI PHÁP CHO VIỆC KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB NÀO CỦA grüv LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv. THỎA THUẬN BẠN CÓ VỚI CHÚNG TÔI VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA THỎA THUẬN CHO THUÊ NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY TẠI THỜI ĐIỂM BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB NÀO CỦA grüv.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc lo ngại về Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, vui lòng liên hệ với grüv qua email theo địa chỉ hello@grüv.app.

Trong phạm vi Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, những tham chiếu nhắc tới “Chi nhánh” của chúng tôi là bao gồm chủ sở hữu, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, quản lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà tài trợ và đơn vị quảng cáo, và bao gồm (không giới hạn) tất cả các bên tham gia tạo, sản xuất và/hoặc cung cấp Dịch vụ và Sản phẩm cũng như trang web của grüv.

II. Mô tả dịch vụ và sản phẩm của grüv

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở Giải pháp xe điện hạng nhẹ thông minh, sản phẩm cho thuê phục vụ cộng đồng, nền tảng di động LEV (Xe điện hạng nhẹ) và các dịch vụ liên quan của grüv (“Dịch vụ và sản phẩm của grüv“). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp, bằng chi phí của mình, mọi thiết bị cần thiết để sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv bao gồm máy tính, thiết bị di động, quyền truy cập Internet (bao gồm thanh toán phí dịch vụ liên quan đến quyền truy cập đó), mũ bảo hiểm và các thiết bị an toàn khác theo quy định của pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang hiện hành về phương tiện cơ giới và phi cơ giới. Các yêu cầu có tính quy định như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ pháp điển các quy định liên bang Tiêu đề 16, Chương II, Phụ chương C, Phần 1512.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv bao gồm mọi tính năng trong đó vào bất kỳ thời điểm nào, dù có hay không có thông báo gửi cho bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu chúng tôi thực hiện quyền đó. Việc sửa đổi có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thay đổi cấu trúc giá, bổ sung các dịch vụ có tính phí, hoặc thay đổi giới hạn áp dụng cho Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv. Mọi tính năng mới để đẩy mạnh hoặc tăng cường Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web hiện tại của grüv cũng đều tuân thủ Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ và sản phẩm của grüv có thể bị gián đoạn tạm thời và đây là các sự kiện thông thường. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể không kiểm soát được mạng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập trong quá trình sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web này của grüv, do đó, sự chậm trễ và gián đoạn đường truyền của các mạng khác hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bạn hiểu và cho phép Dịch vụ và sản phẩm của grüv sử dụng dữ liệu định vị cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: hiển thị các xe ở gần và có sẵn, hiển thị các sản phẩm và dịch vụ ở gần do các đối tác của chúng tôi cung cấp và theo dõi xe trượt scooter để tránh bị lấy cắp và gian lận.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ và sản phẩm và trang web này của grüv được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, việc xóa, giao sai hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc của người dùng hoặc các thiết lập cá nhân.

III. Điều kiện được sử dụng, Trách nhiệm, Đăng ký và Việc thuê dịch vụ và sản phẩm của grüv của người dùng

Bạn là cá nhân người dùng Dịch vụ và sản phẩm và trang web của grüv và chịu trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này.  Nếu luật pháp tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu, bạn phải xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có bằng lái xe hợp lệ.  Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv, bạn đồng ý chi trả mọi khoản tiền phạt, vi phạm, phí, lệ phí, hình phạt, lệ phí tạm giữ, chi phí tòa án, phiếu vi phạm giao thông, trát của tòa, vi phạm đỗ xe, thiệt hại tài sản bạn gây ra hoặc bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv (“Phí”). Nếu grüv phải thanh toán cho bất kỳ khoản Phí nào trên đây, bạn đồng ý trả cho grüv các Phí đó cộng với mọi lệ phí hành chính liên quan. grüv cũng có thể trừ trực tiếp các khoản phí này vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. grüv có thể sử dụng bất kỳ bên thứ ba hoặc cơ quan thu nợ bất kỳ để thu Phí.

IV. Hành vi sử dụng/ứng xử/can thiệp bị cấm

Việc bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv phải tuân theo tất cả luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm luật giao thông của địa phương, tiểu bang và liên bang, luật dân sự và hình sự. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv.  grüv không duy trì các tuyến hoặc đường bạn có thể đi qua sử dụng các Sản phẩm của grüv và không đảm bảo rằng chúng an toàn cho việc đi lại.  Các tuyến đường như vậy có thể trở nên không an toàn do thời tiết hoặc các mối nguy hiểm tự nhiên khác vốn ngoài tầm kiểm soát của grüv.  Do đó, người đi xe có trách nhiệm chọn tuyến đường an toàn nhất, đồng thời tuân thủ mọi quy tắc đường bộ. Nếu grüv không thể tìm thấy một trong các Sản phẩm grüv của mình sau một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi bạn sử dụng, grüv có thể gửi báo cáo tới cảnh sát và kèm theo thông tin nhận dạng của bạn.  Bạn không được can thiệp vào bất kỳ Dịch vụ và sản phẩm nào của grüv.

Bằng việc đăng thông tin về hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ liên lạc nào như Ứng dụng grüv, hoặc dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn cho bạn trên hoặc thông qua trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, chia sẻ, đăng, hoặc phân phối hoặc trợ giúp việc phân phối bất kỳ nội dung nào bao gồm văn bản, nội dung liên lạc, phần mềm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc thông tin khác mà:

 1. Mang tính bất hợp pháp, có tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo, gian dối, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có hại, có chứa các mô tả rõ ràng hoặc bằng hình ảnh hoặc các hàm ý về hành vi tình dục (bao gồm nhưng không giới hạn ở ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa nhắm đến cá nhân hoặc nhóm cá nhân khác), hoặc vi phạm các quy tắc hoặc chính sách của chúng tôi;
 2. Trù dập, quấy rối, làm mất uy tín, hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân vì lý do tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;
 3. Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai, hoặc quyền sở hữu độc quyền khác của bất kỳ bên nào;
 4. Cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, gửi email rác hoặc hàng loạt (còn được gọi là “gửi thư rác”), thư dây chuyền, bất kỳ hình thức chào mời trái phép nào khác, hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc đánh bạc nào;
 5. Chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế hoặc nhằm làm gián đoạn, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc nhằm làm hỏng hoặc lấy quyền truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác của bên thứ ba bất kỳ; hoặc
 6. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi.
  Chúng tôi không xác nhận và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung trong bất kỳ tài liệu nào do người dùng trang web của bên thứ ba đăng tải hoặc gửi. Chúng tôi thường không sàng lọc trước, giám sát hoặc chỉnh sửa nội dung được đăng bởi người dùng dịch vụ liên lạc, phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức, thư viện phần mềm hoặc các dịch vụ tương tác khác có thể có trên hoặc thông qua trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi và các đại lý của chúng tôi có toàn quyền quyết định xóa bất kỳ nội dung nào, mà theo đánh giá của chúng tôi, không tuân thủ các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này cũng như bất kỳ quy tắc ứng xử nào khác áp dụng cho người dùng của trang web của chúng tôi, hoặc có thể gây hại, gây khó chịu hoặc không chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc không hoặc chậm trễ xóa nội dung đó. Bạn theo đây đồng ý với việc xóa đó và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi liên quan đến việc xóa nội dung đó. Xem “Tài liệu của người dùng” bên dưới để biết mô tả về các quy trình cần tuân thủ trong trường hợp một bên bất kỳ tin rằng nội dung được đăng trên trang web này vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu độc quyền khác của bất kỳ bên nào.

Ngoài ra, bạn không được sử dụng tài khoản của mình để vi phạm tính bảo mật của tài khoản khác hoặc cố ý truy cập trái phép vào mạng hoặc máy chủ khác. Không phải tất cả các khu vực trên trang web đều có sẵn cho bạn hoặc người dùng được ủy quyền khác của trang web này. Bạn không được can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng trang web hoặc các dịch vụ tương tự khác của người khác. Người dùng vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và sản phẩm và trang web của grüv là tài sản độc quyền của grüv và bạn chỉ có thể sử dụng được sau khi thanh toán cho các Dịch vụ và sản phẩm đó của grüv.  Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và sản phẩm và trang web của grüv nếu được luật pháp, quy định hoặc sắc lệnh cho phép. 

Bạn đồng ý rằng chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định riêng của mình, đều có thể chấm dứt tư cách thành viên hoặc quyền truy cập của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn do bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở trên hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện trong các cuộc điều tra vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng tại các trang web khác, bao gồm hợp tác với các cơ quan hành pháp trong việc điều tra các vụ việc nghi là vi phạm hình sự.

V. Miễn trừ khiếu kiện tập thể và Tuyên bố từ bỏ xét xử bởi bồi thẩm đoàn

VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB NÀO CỦA grüv ĐỀU CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA PHÁN XỬ TRỌNG TÀI VÀ TUYÊN BỐ TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU KIỆN TẬP THỂ. BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI PHÁN XỬ TRỌNG TÀI, MỖI BÊN THEO ĐÂY TỪ BỎ QUYỀN RA TÒA VÀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA CÁC PHIÊN XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN HOẶC BỞI BỒI THẨM ĐOÀN.  BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI TUYÊN BỐ TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU KIỆN TẬP THỂ, MỖI NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý RẰNG NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ KHIẾU NẠI grüv VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA MỘT VỤ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ HAY TỐ TỤNG DƯỚI HÌNH THỨC ĐẠI DIỆN HOẶC VỚI TƯ CÁCH MỘT HỘI.

VI. Phí, lệ phí và quy trình thanh toán

grüv chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được xử lý thông qua cổng thanh toán của chúng tôi.  Chúng tôi không chấp nhận tiền mặt, séc hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác.  Bằng việc đồng ý sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng phương thức thanh toán đó khi thanh toán cho Dịch vụ và sản phẩm của grüv.  Xin lưu ý rằng bạn là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm thanh toán cho công ty thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc bên thứ ba, nếu có, đối với bất kỳ và tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan. 

Nếu bạn đăng ký Dịch vụ hoặc sản phẩm của grüv, bạn có thể sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm đó trên cơ sở trả tiền cho mỗi lần đi xe hoặc theo quy định khác phù hợp với giá mô tả trong hướng dẫn của trang web hoặc ứng dụng.  Giá trung bình là 1 USD cho một lần mở khóa xe trượt scooter và 15 xen cho mỗi phút tiếp theo trừ trường hợp được quy định khác đi trong ứng dụng.  Dịch vụ này yêu cầu thanh toán một khoản phí và bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến dịch vụ đó. Đối với tất cả các chi phí cho Dịch vụ và sản phẩm của grüv, chúng tôi sẽ tính phí vào thẻ tín dụng của bạn. Phí định kỳ được lập hóa đơn trước khi sử dụng dịch vụ. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm thông tin thẻ tín dụng hợp lệ, tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Nếu vì bất kỳ lý do nào công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn từ chối thanh toán số tiền được lên hóa đơn cho dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt đăng ký dịch vụ của bạn và yêu cầu bạn thanh toán số tiền quá hạn bằng cách thức khác mà chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi có thể tính phí việc khôi phục tài khoản bị treo hoặc chấm dứt.

Bạn đồng ý rằng nếu bất kỳ đăng ký dịch vụ nào có thời hạn tự động gia hạn (thời hạn này sẽ được xác định rõ ràng), cho đến khi đăng ký dịch vụ của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ tiếp tục tích lũy các khoản phí mà bạn vẫn chịu trách nhiệm ngay cả khi bạn không sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp cần có hành động pháp lý để thu thập số tiền quá hạn phải trả, bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi tất cả các chi phí phát sinh để thu hồi số tiền đến hạn đó bao gồm phí luật sư và các chi phí pháp lý khác.

VII. Hoàn tiền

Bạn có thể hủy đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv bất cứ khi nào khi có thông báo bằng văn bản cho chúng tôi.  Tiền hoặc tín dụng tính cho phần sản phẩm hoặc dịch vụ chưa sử dụng hết sẽ không được hoàn lại.  Nếu có phí định kỳ, việc hủy bỏ bất kỳ đăng ký sử dụng nào đều sẽ dẫn đến việc mất khoản thanh toán của bạn.  Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với việc bán các dịch vụ hoặc sản phẩm bị định giá sai.

VIII. Chấp nhận rủi ro

BẠN HIỂU RẰNG CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM DỰ LIỆU TRONG THỎA THUẬN CHO THUÊ NÀY CÓ THỂ KHIẾN BẠN GẶP CÁC RỦI RO PHỨC TẠP CÓ THỂ PHÁT SINH MÀ KHÔNG ĐƯỢC CẢNH BÁO VÀ ĐÔI KHI CÓ THỂ DỄ THAY ĐỔI VÀ RẰNG CÁC THIỆT HẠI (THỂ CHẤT, TÀI SẢN VÀ THIẾT BỊ) CÓ THỂ XẢY RA NHANH CHÓNG VÀ BẤT NGỜ VÀ BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY, BẠN SẴN LÒNG VÀ CÓ THỂ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN CHO THUÊ ĐÓ VÀ CHẤP NHẬN CÁC RỦI RO (TÀI CHÍNH, THỂ CHẤT, V.V.) NHƯ TRÊN. 

IX. Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho chúng tôi và các Chi nhánh của chúng tôi không bị tổn hại trước mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại và chi phí bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Dịch vụ và sản phẩm cũng như trang web của grüv. Chúng tôi có toàn quyền, bằng chi phí của mình, tìm kiếm sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề chịu sự bồi thường bởi bạn, trong trường hợp đó, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định mọi biện pháp phòng vệ sẵn có.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Biện pháp khắc phục độc quyền của bạn và toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có, đối với mọi khiếu nại phát sinh từ các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này và việc bạn sử dụng trang web này sẽ giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho chúng tôi cho các dịch vụ trên trang web trong thời gian 12 tháng trước khi xảy ra hành động làm phát sinh trách nhiệm pháp lý.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÌ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI DO TIỀN PHẠT CÓ TÍNH CHẤT LÀM GƯƠNG, THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI DO BỒI THƯỜNG HẬU QUẢ THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HAY GIẢM LỢI NHUẬN DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC HAY CHƯA VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ THEO LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC THAM CHIẾU HOẶC LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB NÀY.

NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIẾN HÀNH CÁC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG NÀY, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC XỬ LÝ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG.

MỘT SỐ KHU VỰC CÓ QUYỀN TÀI PHÁN CẤM CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO BỒI THƯỜNG HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO ĐÓ CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Tuyên bố miễn trừ Phần 1542 Bộ luật dân sự California

Bạn thừa nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu đầy đủ Phần 1542 Bộ luật Dân sự California, trong đó nêu rõ:

“Từ bỏ chung (general release) không áp dụng cho các khiếu nại mà chủ nợ không hay biết hoặc nghi ngờ có tồn tại có lợi cho mình tại thời điểm thực hiện từ bỏ, các khiếu nại này, trong trường hợp chủ nợ biết rõ, chắc chắn đã ảnh hưởng lớn đến việc quyết toán của chủ nợ với con nợ.”

Dù đã được cho biết như vậy, bạn vẫn chọn và theo đó chấp nhận mọi rủi ro từ các khiếu nại chưa biết và đã biết, không bị nghi ngờ và bị nghi ngờ, phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv và bất kỳ trao đổi nào với Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv, và từ bỏ mọi quyền bạn có thể có theo Mục 1542 hoặc bất kỳ quy chế hoặc thông luật nào khác tại bất kỳ khu vực tài phán nào khác có luật tương tự.

Tổng trách nhiệm của grüv đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, bao gồm cả các khiếu nại dựa trên hợp đồng, sai lầm, hoặc bất kỳ khiếu nại liên quan nào đều giới hạn ở mức người dùng đã trả cho Dịch vụ hoặc sản phẩm của grüv hoặc 25 USD, tùy theo số tiền nào thấp hơn.

X. Thời hạn

Thời hạn của các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này bắt đầu khi bạn đồng ý tuân thủ các Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv và chấm dứt sau sáu năm kể từ lần cuối bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv.  Tuy nhiên, trách nhiệm của bạn trong việc tuân thủ các điều khoản về thanh toán trong Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này kéo dài cho đến khi tất cả các khoản thanh toán được thực hiện.

XXI. Chấm dứt thỏa thuận

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc một phần trang web, có hoặc không có thông báo, và vì bất kỳ lý do gì bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này. Mọi hoạt động bị nghi ngờ gian lận, sử dụng sai hoặc trái phép đều có thể là căn cứ để chấm dứt mối quan hệ của bạn và có thể được chuyển đến các cơ quan hành pháp có thẩm quyền.

Khi chấm dứt hoặc đình chỉ, vì bất kể lý do nào, quyền sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web này của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức ngưng kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả thông tin và tệp liên quan trong tài khoản của bạn và/hoặc cấm mọi quyền truy cập vào các tập tin đó hoặc trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ việc chấm dứt hoặc đình chỉ hoặc bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi thực hiện liên quan theo đó. Các mục 1, 3, 5–11, 14 và 18–20 trong các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này cũng như trách nhiệm của bạn đối với mọi khoản phí chưa thanh toán vẫn sẽ tồn tại khi chấm dứt quyền sử dụng.

XXII. Chính sách quyền riêng tư và tính bảo mật

Để sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv, bạn phải tạo tài khoản người dùng.  Để làm như vậy, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và trung thực cũng như cập nhật các thông tin này nếu có thay đổi trong thời hạn bạn được sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv. grüv có thể đình chỉ hoặc hủy đăng ký của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv của bạn tại bất kỳ thời điểm nào.  Chúng tôi sẽ duy trì quyền riêng tư và bảo mật theo chuẩn ngành đối với các dữ liệu do người dùng cung cấp.  Bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc hành vi vi phạm quyền riêng tư hoặc bảo mật dữ liệu của bạn khi nhận biết về sự cố hoặc vi phạm đó. 

Tất cả các trao đổi dữ liệu giữa các máy chủ của chúng tôi và bạn đều được bảo vệ bằng kỹ thuật SSL/TLS 1.2. Máy chủ của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO/IEC 27001.

XIV. Giải quyết tranh chấp và phán xử trọng tài ràng buộc

Mọi tranh chấp phát sinh theo Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này đều sẽ được giải quyết thông qua phương thức hòa giải – phán xử trọng tài. Các bên đồng ý chọn một bên thứ ba trung lập, được cả hai bên thống nhất để giúp hòa giải bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo các điều khoản của Thỏa thuận cho thuê này. Các chi phí và lệ phí liên quan đến hòa giải sẽ được chia đều cho các bên. Nếu việc hòa giải không thành, các bên đồng ý rằng tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một trọng tài viên duy nhất thông qua phán quyết trọng tài có tính ràng buộc theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ tại Los Angeles, California. Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc các bên và một trong hai bên có thể trình lên và thực thi tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Bên thắng trong phán quyết phân xử trọng tài sẽ được chi trả phí luật sư hợp lý, chi phí và lệ phí cho chuyên gia làm chứng và tất cả các chi phí và lệ phí khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến quy trình tố tụng trừ khi trọng tài có lý do chính đáng để quyết định khác đi.

XV. Tuyên bố và đảm bảo

Ngoài các miễn trừ được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ được miễn trách nhiệm không giao hoặc trì hoãn giao sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, dù sự kiện đó có thể được một trong hai bên dự báo trước hay không, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc đấu tranh của người lao động, chiến tranh, hỏa hoạn, tai nạn, thời tiết bất lợi, mất khả năng đảm bảo vận chuyển, các đạo luật hoặc quy định cho chính phủ ban hành, cùng các nguyên nhân hoặc sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, dù có tương tự như những sự kiện được liệt kê ở trên hay không.

TẤT CẢ TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NẾU CÓ SẴN” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC ĐẢM BẢO KHÔNG XÂM PHẠM. BÊN CẠNH CÁC NỘI DUNG KỂ TRÊN, CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (A) CÁC DỊCH VỤ VÀ TÀI LIỆU SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (B) CÁC DỊCH VỤ VÀ TÀI LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, LUÔN KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (C) KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU SẼ CÓ HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC (D) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN BẠN ĐÃ MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI QUA TRANG WEB ĐỀU THỎA MÃN CÁC KỲ VỌNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, SỰ CỐ HAY KHIẾM KHUYẾT.

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CHỨA CÁC LỖI KỸ THUẬT HOẶC LỖI KHÁC, CÓ SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ TẠI TRANG WEB NÀY BAO GỒM GIÁ CẢ VÀ MÔ TẢ VỀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ TẠI ĐÂY VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. TÀI LIỆU HOẶC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BỊ LỖI THỜI VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT RẰNG SẼ CẬP NHẬT HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐÓ.

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv HOẶC TẢI VỀ HOẶC MUA LẠI BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN RẰNG BẠN SẼ CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI XẢY RA VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU XUẤT PHÁT TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ.

Thông qua việc sử dụng trang web, bạn có thể có cơ hội tham gia vào các giao dịch thương mại với người dùng và các nhà cung cấp khác. Bạn thừa nhận rằng tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do bất kỳ bên nào cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản mua hàng, điều khoản thanh toán, bảo hành, bảo đảm, bảo trì và điều khoản giao hàng liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là thỏa thuận giữa người bán hoặc người mua hàng hóa và dịch vụ đó với bạn.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA, HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv, VÀ BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIAO DỊCH NHƯ VẬY ĐƯỢC THỰC HIỆN HOÀN TOÀN BẰNG RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN. BẠN GIẢI PHÓNG CHÚNG TÔI KHỎI MỌI KHIẾU NẠI XUẤT PHÁT TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv. MỌI BẢO ĐẢM ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM HOẶC TRANG WEB CỦA grüv, CÁC DỊCH VỤ, TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN, HOẶC CÁC THÔNG TIN CÓ SẴN TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY TỪ MỘT BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DUY NHẤT BÊN THỨ BA ĐÓ, VÀ KHÔNG PHẢI BỞI CHÚNG TÔI HAY BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA CHÚNG TÔI.

Bằng việc mua Dịch vụ và sản phẩm grüv trên hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng di động này, bạn đồng ý rằng bạn trên 18 tuổi, có quyền và thẩm quyền tham gia vào Thỏa thuận này và đồng ý với Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, sẽ tuân thủ tất cả luật hiện hành, bạn đã đọc và hiểu và đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê và sẽ tiếp tục tuân thủ các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này. Hoặc nếu bạn 16 tuổi và đang ở tại khu vực có quyền tài phán nơi công khai cho phép người 16 tuổi sử dụng xe trượt scooter điện chia sẻ với sự đồng ý của cha mẹ và có bằng lái xe hợp lệ, bạn theo đây xác nhận rằng bạn đã có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp như nêu ở trên theo các quy định pháp lý được nêu trong Phần XX, Điều khoản về Địa điểm cụ thể.

Nội dung có sẵn thông qua trang web này có thể thể hiện ý kiến và nhận định của nhà cung cấp thông tin, người dùng trang web, hoặc người hoặc tổ chức khác không được kết nối với grüv. Chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ ai không phải người phát ngôn chính thức của grüv – người vốn sẽ phát ngôn theo vai trò chính thức của mình.

Trong mọi trường hợp, grüv hoặc các Chi nhánh của mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự phụ thuộc của bạn vào thông tin hoặc lời khuyên có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv, bao gồm cả việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc tính hữu ích của mọi thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung khác có sẵn trên hoặc thông qua trang web này. Cụ thể, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phù hợp được cấp phép trong khu vực quyền tài phán của mình trước khi dựa vào bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin pháp lý, kiểm toán hay chuyên môn nào khác có được trên hoặc thông qua trang web này.

MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC CÓ QUYỀN TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ LOẠI BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, DO VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

XVI. Ngày có hiệu lực và sửa đổi Điều khoản sử dụng trong Thỏa thuận cho thuê.

Các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này có hiệu lực kể từ ngày được chỉ định là “Sửa đổi gần nhất” ở trên. Chúng tôi có toàn quyền, tùy từng thời điểm, thay đổi các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê mà không cần thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại định kỳ trang web này và các Điều khoản sử dụng này của Thỏa thuận cho thuê và nắm được mọi thông tin sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn đối với các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê đã sửa đổi và sự đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê đã sửa đổi đó.

XVII. Luật và tòa án chi phối

Dịch vụ và sản phẩm cũng như trang web (không bao gồm các trang web được liên kết) của grüv được chúng tôi kiểm soát từ văn phòng của chúng tôi trong phạm vi bang California, Hoa Kỳ. Chúng có thể được truy cập từ tất cả 50 tiểu bang và từ các quốc gia khác trên toàn thế giới. Vì mỗi nơi này đều có luật khác với bang California, bằng việc truy cập trang này, cả hai bên chúng ta đều đồng ý rằng các đạo luật và luật của bang California, không kể đến sự khác biệt giữa các nguyên tắc luật theo đó và Công ước Liên Hợp Quốc về Bán hàng hóa quốc tế, sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web này và việc mua các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang web này. Mỗi bên trong chúng ta đồng ý và theo đây tuân theo thẩm quyền cá nhân và độc lập và Tòa án Tối cao Hạt Los Angeles và Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ cho Quận trung tâm California đối với các vấn đề như vậy.

XVIII. Đăng ký dữ liệu, Sở hữu trí tuệ, Tài liệu của người dùng, Tham gia chương trình khuyến mãi, Sử dụng trang web, Bảo mật và mật khẩu, Kiểm soát xuất khẩu, Sử dụng trên phạm vi quốc tế, Toàn bộ thỏa thuận, Phí luật sư, Cấm chuyển nhượng, Tính riêng biệt, Thuế, Hình ảnh và quyền sử dụng hình ảnh, Trường hợp bất khả kháng và Thông báo vi phạm dữ liệu.

Dữ liệu đăng ký

Để truy cập Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web này của grüv, bạn sẽ cần một tài khoản và mật khẩu riêng có thể có được bằng cách điền vào mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi, mẫu này sẽ yêu cầu một số thông tin và dữ liệu nhất định (“Dữ liệu đăng ký”), đồng thời duy trì và cập nhật Dữ liệu đăng ký của bạn khi cần. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trong Dữ liệu đăng ký là đúng và chính xác và rằng bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin này khi cần để luôn đảm bảo thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác.

Bạn cấp cho chúng tôi quyền tiết lộ cho các bên thứ ba một số Dữ liệu đăng ký nhất định về bạn phù hợp với luật pháp và quy định của liên bang và tiểu bang. Thông tin chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web này của grüv bao gồm Dữ liệu đăng ký của bạn phải phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp cụ thể qua tham chiếu đến các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này.

Sở hữu trí tuệ

Bản quyền © 2018 grüv. Bảo lưu mọi quyền.

Trong phạm vi các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này, “nội dung” có nghĩa là mọi thông tin thông tin, giao tiếp, phần mềm, hình ảnh, video, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài liệu và dịch vụ khác người dùng có thể xem trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảng tin, trò chuyện và nội dung gốc khác.

Bằng việc chấp nhận các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung hiển thị cho bạn trên trang web này và công nghệ trong Dịch vụ và sản phẩm của grüv được bảo vệ bằng bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật về độc quyền khác và là tài sản duy nhất của grüv và/hoặc các Chi nhánh của công ty này. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung và Dịch vụ và sản phẩm của grüv theo ủy quyền rõ ràng của chúng tôi hoặc nhà cung cấp nội dung cụ thể. Ngoại trừ một bản sao duy nhất chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, bạn không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc nhà cung cấp nội dung cụ thể, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xin phép trước khi sử dụng lại bất kỳ tài liệu có bản quyền nào có sẵn trên trang web này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép các tài liệu xuất hiện trên trang web này đều có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác và có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự.

Cả chúng tôi và các Chi nhánh của chúng tôi đều không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên hoặc có được thông qua trang web này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba. Xem phần “Tài liệu của người dùng” dưới đây để xem mô tả về các quy trình cần tuân thủ trong trường hợp bất kỳ bên nào tin rằng nội dung được đăng trên trang web này vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

Sau đây là các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ của grüv hoặc các Chi nhánh của công ty: Toàn bộ đồ họa, biểu tượng, logo và tên dịch vụ tùy chỉnh đều là nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ của grüv hoặc Chi nhánh của công ty. Tất cả các nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này cho phép bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo và/hoặc tên của grüv hoặc các chi nhánh của công ty khi chưa có sự chấp thuận của đại diện được ủy quyền của grüv. Một số ý tưởng, phần mềm và quy trình được kết hợp vào Dịch vụ và trang web của grüv được bảo vệ bởi các ứng dụng bằng sáng chế tại Hoa Kỳ. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi được bảo vệ bởi Phần 3426.3, Bộ luật Dân sự California, Phần 499(c) Bộ luật Hình sự California và Đạo luật bảo vệ bí mật thương mại.

Tài liệu của người dùng

Theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được kết hợp theo tham chiếu này, mọi thông tin truyền đạt hoặc tài liệu bạn truyền tải đến trang web này hoặc cho chúng tôi, dù dưới hình thức thư điện tử hay bằng phương thức khác, vì bất kỳ lý do gì, đều có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền trừ khi pháp luật quy định khác đi. Mặc dù bạn giữ mọi quyền đối với các thông tin truyền đạt hoặc tài liệu đó, bạn cấp cho chúng tôi và những người được cấp phép của chúng tôi quyền không độc quyền, đã trả tiền, vĩnh viễn và trên toàn thế giới để sao chép, phân phối, hiển thị, thực hiện, xuất bản, dịch, chuyển thể, sửa đổi và sử dụng tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào bất kể hình thức hoặc phương tiện (hiện đã biết hoặc chưa biết) được sử dụng.  Xin lưu ý rằng chúng tôi duy trì sự riêng tư và bảo mật của dữ liệu và hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.

Vui lòng không gửi thông tin bí mật hoặc độc quyền cho chúng tôi trừ khi hai bên đã thống nhất khác đi bằng văn bản. Chúng tôi cũng không thể chấp nhận các ý tưởng hoặc đề xuất không mong muốn của bạn, do đó, vui lòng không gửi những thông tin đó cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi cũng yêu cầu bạn làm như vậy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người dùng nào của trang web này tin rằng bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác đã bị vi phạm bởi bài đăng trên trang web, bạn hoặc người dùng cần gửi thông báo ngay lập tức cho Đại diện được chỉ định của chúng tôi (như được xác định bên dưới). Để có hiệu lực, thông báo phải gồm có:

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 2. Nhận diện của tác phẩm có bản quyền bị cho là đã bị vi phạm;
 3. Lượng thông tin đầy đủ một cách hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại;
 4. Nhận diện của tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc liên quan đến hoạt động xâm phạm và cần bị xóa và lượng thông tin đầy đủ một cách hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu;
 5. Một tuyên bố rằng bên khiếu nại bằng thiện chí tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện hoặc luật pháp cho phép; và
 6. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, sẽ chịu hình phạt nếu khai man, bên khiếu nại được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền độc quyền đang bị cáo buộc vi phạm.

Theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), 17 Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512(c), có thể liên hệ với Đại diện được chỉ định đối với Thông báo khiếu nại vi phạm bản quyền theo địa chỉ dưới đây. Dịch vụ dành cho người vi phạm bản quyền nhiều lần hoặc dịch vụ dành cho người dùng bị khiếu nại vi phạm bản quyền nhiều lần sẽ bị chấm dứt. 

Đại diện được chỉ định về vấn đề Xâm phạm bị khiếu nại: 

Citron & Deutsch
10866 Wilshire Blvd., Suite 970
Los Angeles, CA 90024
(310)475-0321

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi nhận được thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền, chúng tôi có thể xóa ngay lập tức các tài liệu đã được xác định khỏi trang web của chúng tôi mà không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác và rằng các khiếu nại của bên khiếu nại và bên đã đăng ban đầu các tài liệu sẽ được chuyển đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ để phân xử theo quy định của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ.

Tham gia chương trình khuyến mãi

Tùy từng thời điểm, trang web của grüv có thể có các quảng cáo do bên thứ ba cung cấp. Bạn có thể nhận được thư từ hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi của các đơn vị quảng cáo hiển thị sản phẩm của họ trên trang web này. Mọi thư từ hoặc chương trình khuyến mãi như vậy, bao gồm việc giao và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến thư từ hoặc chương trình khuyến mãi đó đều chỉ là giữa bạn và đơn vị quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý, có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của các thư từ hoặc chương trình khuyến mãi như vậy.

Sử dụng Dịch vụ và sản phẩm hoặc trang web của grüv

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ có trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở số ngày lưu giữ tối đa trên trang web đối với nội dung được tải lên, không gian đĩa tối đa được phân bổ hoặc máy chủ của chúng tôi thay mặt bạn và số lần tối đa (và thời lượng tối đa) bạn có thể truy cập vào các dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung nào được duy trì hoặc truyền tải trên hoặc thông qua trang web này. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền đăng xuất tài khoản chưa trả phí đăng ký và không hoạt động trong một thời gian dài. Bạn cũng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thay đổi các thông lệ và giới hạn chung này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, dù có hay không có thông báo. 

Bảo mật và mật khẩu

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn và cho bất kỳ và mọi tuyên bố và hành động hoặc thiếu sót nào xảy ra thông qua việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của bạn, bao gồm mọi thư đã được gửi và mọi khoản phí đã phát sinh. Do đó, bạn phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng người khác không có quyền truy cập vào mật khẩu và tài khoản của bạn. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của mình. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chia sẻ tài khoản của bạn với bất kỳ ai và chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn nếu có bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chia sẻ trái phép nào như vậy.

Kiểm soát xuất khẩu

Phần mềm có trên hoặc thông qua trang web này tuân thủ Luật xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không được tải xuống hoặc xuất các phần mềm từ trang web này (a) vào (hoặc đến cư dân của) Cuba, I-rắc, Libia, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ cấm vận hàng hóa; hoặc (b) bất kỳ ai nằm trong danh sách Quốc tịch được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh mục từ chối đơn đặt hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc tải xuống hoặc sử dụng phần mềm, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đang không ở tại, thuộc quyền kiểm soát của, hoặc là công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc trong cách danh sách trên.

Sử dụng trên phạm vi quốc tế

Mặc dù người dùng có thể truy cập trang này trên toàn thế giới, chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên trang web này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ và việc truy cập chúng từ các vùng lãnh thổ nơi nội dung tương ứng bị xem là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập trang web này từ các địa điểm khác chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Mọi đề xuất về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và/hoặc thông tin nào được thực hiện liên quan đến trang web này đều không có giá trị nếu bị cấm.

Phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba

Nếu trong quá trình sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv, bạn sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào như Google Maps API, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó. 

Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa chúng ta về vấn đề này theo đó và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó của các bên liên quan. Các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này KHÔNG thể bị thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bằng cách sử dụng bất kỳ tài liệu nào khác. Mọi nỗ lực thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi tài liệu này hoặc tiến hành đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ vốn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thay đổi sẽ không có hiệu lực trừ khi có thỏa thuận khác đi trong văn bản được ký giữa bạn và chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ nội dung trong hoặc liên kết với trang web này mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này, thì các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chi phí luật sư

Đối với mọi hành động pháp lý nhằm thực thi các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này, bên thắng kiện sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Mọi nguyên nhân dẫn đến hành động pháp lý chống lại chúng tôi hoặc các Chi nhánh của chúng tôi đều phải được thực hiện sau một năm kể từ khi phát sinh nguyên nhân dẫn đến hành động đó, nếu không sẽ bị coi là được miễn trừ và bị cấm vĩnh viễn.

Cấm chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này cho bất kỳ bên nào khác và mọi nỗ lực có mục đích để làm như vậy đều sẽ không có giá trị. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này.  Bạn đồng ý không bán, bán lại, mô phỏng, sao chép hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với bất kỳ phần nào của trang web này, hoặc việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web này.

Tính riêng biệt 

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được diễn giải theo cách phù hợp với luật pháp hiện hành để phản ánh gần nhất có thể ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại sẽ vẫn còn toàn bộ hiệu lực và khả năng thực thi.  Việc chúng tôi không thực thi hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê hoặc các quyền liên quan đều sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Thuế

Phí sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv có thể phải chịu thuế hiện hành và/hoặc các khoản lệ phí của địa phương và/hoặc tiểu bang khác.  Các khoản phí này có thể được grüv thu thập từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn hoặc phương thức thanh toán theo thỏa thuận khác.

Hình ảnh và quyền sử dụng hình ảnh

Khi đồng ý với các điều khoản này, bạn chấp nhận, có chủ tâm, tự nguyện và không hủy ngang, để cho grüv và các chi nhánh, bên kế thừa và bên được chuyển nhượng của công ty, sử dụng hình ảnh và/hoặc giọng nói của bạn trong ảnh, video và bản ghi âm khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và sản phẩm và trang web của grüv, bao gồm mọi quyền, bản quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, cho bất kỳ mục đích thương mại nào vô thời hạn và bạn từ bỏ và giải phóng grüv và các chi nhánh của công ty khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan phỉ báng, quyền riêng tư, bảo mật, quyền công khai, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào được bạn cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này. 

Trường hợp bất khả kháng

Trong mọi trường hợp, grüv không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ nào của mình theo đây phát sinh từ hoặc gây ra bởi, dù là trực tiếp hay gián tiếp, các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của mình bao gồm nhưng không giới hạn ở đình công, ngưng trệ công việc, tai nạn, chiến tranh hoặc khủng bố, bất ổn dân sự hoặc quân sự, thảm họa hạt nhân hoặc tự nhiên hoặc thiên tai, và các gián đoạn, thiệt hại hoặc sự cố của các dịch vụ tiện ích, thông tin liên lạc hoặc máy tính (phần mềm và phần cứng); grüv được hiểu rằng sẽ có những nỗ lực hợp lý và phù hợp với thông lệ được chấp nhận trong ngành để tiếp tục hoạt động trở lại ngay khi có thể khi xảy ra các tình huống trên.

Thông báo vi phạm dữ liệu

Nếu có vi phạm dữ liệu về bảo mật dữ liệu khách hàng của grüv, grüv sẽ tuân theo các yêu cầu về thông báo vi phạm phù hợp với quy định của pháp luật.

XIX. Thông báo

Tất cả các thông báo cho chúng tôi đều phải bằng văn bản và được gửi qua e-mail hoặc thư tín thông thường. Các thông báo cho chúng tôi phải được gửi đến bộ phận Chăm sóc khách hàng theo địa chỉ info@grüvMobility.com qua e-mail, hoặc đến địa chỉ grüv, 525 S. Hewitt Street, Los Angeles, CA 90013 qua đường bưu chính thông thường. Thông báo cho bạn có thể được gửi đến địa chỉ email được cung cấp cho tài khoản của bạn hoặc đến địa chỉ do bạn cung cấp trong phạm vi Dữ liệu đăng ký của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể phát thông báo hoặc tin nhắn qua trang web hoặc email của bạn để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với trang web hoặc các vấn đề quan trọng khác, và việc phát đó sẽ được xem là thông báo cho bạn.
 
Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào theo các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này đều được coi là đã gửi cho bên nhận được thông tin liên lạc đó (1) vào ngày giao nếu được giao tận tay cho bên nhận; (2) hai ngày làm việc sau khi trả tiền cho hãng vận chuyển qua đêm thương mại có giấy tờ xác nhận đã nhận; (3) năm ngày làm việc kể từ ngày gửi thư, nếu được gửi bằng đường bưu chính của Hoa Kỳ, yêu cầu có giấy tờ xác nhận là đã nhận thư; (4) vào ngày giao nếu được gửi bằng fax đã xác nhận; hoặc (5) vào ngày giao nếu được gửi qua e-mail đã xác nhận.

Trừ khi được ghi chú rõ ràng trên trang web này, Dịch vụ có sẵn thông qua trang web này được cung cấp bởi grüv. Bạn có thể yêu cầu gửi cho bạn thông tin này qua email bằng cách gửi thư đến địa chỉ trên cùng với địa chỉ email của bạn và yêu cầu cung cấp thông tin này. Có thể liên hệ bằng văn bản với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của phòng Chăm sóc khách hàng thuộc Bộ phận Đối ngoại khách hàng. Nếu bạn nhận thấy có người dùng đang vi phạm các Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@grüvMobility.com.

Quan hệ với nhà thầu độc lập

Mối quan hệ giữa bạn và grüv được thiết lập bởi Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa các nhà thầu độc lập. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại diện hoặc việc làm nào giữa grüv hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty với bạn hoặc bất kỳ nhân viên nào của bạn.

XX. Điều khoản của từng địa phương

Chicago, Illinois

Theo quy định của Thành phố Chicago, bạn đồng ý tuân thủ các điều dưới đây:

 1. Xe trượt scooter phải được đậu phù hợp với Mục 9-52-070 của Bộ luật, trong đó quy định: “Không ai được đậu xe đạp trên đường phố ngoài đậu xe ở lề đường hoặc vào giá đỡ trên vỉa hè, tại đồng hồ đỗ xe hoặc biển báo cho phép đậu xe hoặc đậu sát tòa nhà hoặc ở lề đường theo cách đó để ít gây cản trở cho việc đi lại của người đi bộ nhất.” Theo quy định, xe trượt scooter phải được đậu tương tự như xe đạp.
 2. Ngoài tuân thủ Mục 9-52-070 của Bộ luật: (i) phải đậu xe trượt scooter ở tư thế thẳng đứng và để khoảng trống tối thiểu 6 feet (khoảng 1,8 mét) từ xe trượt đến mọi vật cản trên lối đi chung; và (ii) không được đậu xe trượt scooter trong phạm vi 10 feet (khoảng 3 mét) so với góc phố hoặc ngã tư, hoặc dọc theo mặt tiền tòa nhà hay chặn trạm nước cứu hỏa, trạm dừng xe buýt, khu vực bốc dỡ hàng hóa hoặc các điểm ra vào của tòa nhà.
 3. Bạn PHẢI từ 18 tuổi trở lên và có Giấy phép Lái xe hợp lệ mới có thể vận hành xe trượt scooter;
 4. Người đi xe từ 16 tuổi trở lên có thể được phép vận hành xe tay trượt scooter CHỈ khi có chấp nhận rõ ràng bằng văn bản của người giám hộ hợp pháp. Bạn có thể xin các mẫu văn bản chấp thuận như trên nếu bạn yêu cầu và các văn bản chấp thuận này cũng sẽ được thực hiện bởi và với sự có mặt của grüv hoặc quản lý của grüv.
 5. Tất cả các phương tiện của grüv được định vị để luôn nằm trong phạm vi Khu vực thí điểm được chỉ định trong ứng dụng. Bất kỳ phương tiện nào cố tình lái ra bên ngoài khu vực được chỉ định này đều sẽ bị tắt nguồn và vô hiệu hóa cho đến khi người đi xe quay trở lại bên trong phạm vi giới hạn của Khu vực thí điểm.

Portland, Oregon

Theo các quy định của Portland, Oregon, bạn đồng ý tuân thủ các luật sau đây: Tất cả luật và quy định hiện hành được liệt kê trong Bộ luật của Thành phố Portland 20.12.170; và Đạo luật sửa đổi của bang Oregon (Oregon Revised Statutes, ORS) 814.510, 814.512, 814.514, 814.516, 814.518 814.520, 814.522, 814.524, 814.526, 814.528, 814.530, 814.532, 814.534 và 814.536, bao gồm những không giới hạn ở:

 1. Trong mọi trường hợp, bạn không được đi xe lên vỉa hè;
 2. Trong mọi trường hợp, bạn không được đi xe trong các công viên của Portland, bao gồm Đường mòn Waterfront Park Trail, Đường đi bộ Eastbank Esplanade và Springwater Corridor;
 3. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe trượt scooter điện;
 4. Bạn không được lái xe trượt scooter với tốc độ lớn hơn 15 dặm/giờ (khoảng 24 km/giờ), vi phạm nếu điều đó khiến người dùng vi phạm giao thông Hạng D. [2001 c.749 §5]
 5. Bạn không được đi xe trượt scooter, khi có người đi bộ, ở tốc độ lớn hơn 5, hoặc không nhường quyền ưu tiên cho tất cả người đi bộ;
 6. Bạn phải thận trọng khi sử dụng tín hiệu rẽ trên xe khi muốn rẽ hoặc chuyển làn.
 7. Bạn PHẢI từ 18 tuổi trở lên và có Giấy phép Lái xe hợp lệ mới có thể vận hành xe trượt scooter;
 8. Người đi xe từ 16 tuổi trở lên có thể được phép vận hành xe tay trượt scooter CHỈ khi có chấp nhận rõ ràng bằng văn bản của người giám hộ hợp pháp. Bạn có thể xin các mẫu văn bản chấp thuận như trên nếu bạn yêu cầu và các văn bản chấp thuận này cũng sẽ được thực hiện bởi và với sự có mặt của grüv hoặc quản lý của grüv.
 9. grüv có toàn quyền từ chối quyền truy cập của bất kỳ cá nhân và/hoặc người đi xe nào vào nền tảng và/hoặc Ứng dụng và/hoặc Xe trượt scooter bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Los Angeles, California

 1. Theo quy định của Thành phố Los Angeles, bạn đồng ý tuân thủ các điều dưới đây:
 2. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe trượt scooter điện;
 3. Bạn không được đi xe trượt scooter với tốc độ lớn hơn 15 dặm/giờ (khoảng 24 km/giờ);
 4. Người đi xe phải nhường đường cho người đi bộ;
 5. Khi đi xe trên đường, hãy tuân thủ luật đường bộ sau khi tuân thủ tất cả luật và sắc lệnh áp dụng cho phương tiện cơ giới tại Thành phố Los Angeles;
 6. Bạn phải đủ ít nhất 18 tuổi và có Bằng lái xe mới có thể đi xe trượt scooter;
 7. Bạn không được đi xe trên vỉa hè, và bạn theo đây được thông báo về yêu cầu này thông qua quy định dưới đây, được hiển thị bằng phông chữ cỡ 48 trên sàn xe của mỗi chiếc xe trượt scooter:
 8. “Không đi xe trên vỉa hè”.
Cư dân California có quyền có được thông tin về quyền lợi người tiêu dùng cụ thể sau đây và có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của phòng Chăm sóc khách hàng thuộc Bộ phận Đối ngoại khách hàng (http://www.dca.ca.gov) bằng cách gửi thư đến:  400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, hoặc bằng cách gọi đến số (916) 445-1254.

 

Oakland, California

 

Người dùng xe trượt scooter điện phải tuân thủ các quy tắc đường bộ. Theo luật của tiểu bang, người dùng xe trượt scooter có động cơ cần phải:

 1. Đi xe trên đường, và ở phía bên phải. (Bộ luật về Phương tiện giao thông của bang California 21228.)
 2. Sử dụng làn xe dành cho người đi xe đạp nếu có. Nếu đường phố có bảng giới hạn tốc độ lớn hơn 25 dặm/giờ (khoảng 40 km/giờ), phải đi xe trượt trong làn đường dành cho xe đạp. (Bộ luật về Phương tiện giao thông của bang California 21229.)
 3. Không đi xe trên vỉa hè.
 4. Có thể đi xe trượt scooter trên các con đường đa dụng như Đường mòn Lake Merritt (Bộ luật về Phương tiện giao thông của bang California 21230.)
 5. Có thể đậu xe trượt scooter trên vỉa hè miễn là chúng không cản trở việc lưu thông trên đường, lối vào các tòa nhà, đoạn dốc lề đường, lề đường được vẽ màu (như vùng màu xanh lam hoặc vùng màu vàng) hoặc các tiện ích như trụ nước cứu hỏa. Hãy nhớ để chừa ít nhất 6 feet (khoảng 1,8 mét) không gian vỉa hè cho người đi bộ hoặc xe lăn.

Cư dân California có quyền có được thông tin về quyền lợi người tiêu dùng cụ thể sau đây và có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của phòng Chăm sóc khách hàng thuộc Bộ phận Đối ngoại khách hàng (http://www.dca.ca.gov) bằng cách gửi thư đến:  400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, hoặc bằng cách gọi đến số (916) 445-1254.

 

Santa Monica, California

Thành phố Santa Monica yêu cầu bạn đồng ý với Bản giải phóng trách nhiệm người dùng.  Do đó, bằng việc chấp nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, bạn đồng ý với các điều dưới đây:
Căn cứ và xét đến việc cho thuê và sử dụng Xe trượt scooter, người đi xe, cho bản thân và đại diện cho người thừa kế, người vận hành, quản trị viên và người được chuyển nhượng của người đi xe, giải phóng, từ bỏ và miễn trừ vô thời hạn cho Thành phố Santa Monica và các quan chức, viên chức, nhân viên, đại lý, nhà thầu và tình nguyện viên của Thành phố (Gọi chung là “Thành phố”) khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tranh chấp, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, các khoản nợ, thế chấp, lệ phí, hình phạt, tố tụng, nguyên nhân khiếu kiện và hư hại bao gồm thương tích cá nhân, trách nhiệm đối với sự tử vong, thiệt hại tài sản và thương tích xảy ra với người đi xe hoặc cho bên thứ ba (Gọi chung là “Khiếu nại”), bao gồm cả các khiếu nại chưa xác định hoặc không dự đoán được
phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thỏa thuận này hoặc việc cho thuê, bảo dưỡng, thiết kế, bố trí, sử dụng và/hoặc vận hành thiết bị của Nhà khai thác, bao gồm xe đạp điện, xe trượt scooter, hoặc trang web của grüv, bao gồm bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến sơ suất duy nhất hoặc một phần của Thành phố hoặc bất kỳ bên nào khác. Người đi xe theo đây từ bỏ một cách rõ ràng mọi khiếu nại chống lại Thành phố – đây là những khiếu nại mà người đi xe không biết hoặc nghi ngờ rằng có tồn tại có lợi cho bản thân mình tại thời điểm thuê xe đạp điện hoặc xe trượt scooter, và từ chối một cách rõ ràng các quyền của người đi xe được quy định trong bất kỳ đạo luật nào nhằm bảo vệ các khiếu nại chưa xác định của người đi xe.

Cư dân California có quyền có được thông tin về quyền lợi người tiêu dùng cụ thể sau đây và có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của phòng Chăm sóc khách hàng thuộc Bộ phận Đối ngoại khách hàng (http://www.dca.ca.gov) bằng cách gửi thư đến:  400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, hoặc bằng cách gọi đến số (916) 445-1254.

Tampa, Florida

Thành phố Tampa yêu cầu bạn đồng ý với những điều sau đây trước khi sử dụng Dịch vụ và sản phẩm của grüv và/hoặc các sản phẩm.  Bằng việc chấp nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, bạn đồng ý với các điều dưới đây:

 • Bạn sẽ nhận được cửa sổ thông tin bật lên khi bạn sử dụng ứng dụng của grüv để đi xe lần đầu tiên. Các cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu bạn, với tư cách là người dùng mới xác nhận và tắt các cửa sổ bật lên để tiếp tục. Các cửa sổ thông tin bật lên sẽ có thông tin sau: a) nhắc nhở về luật hiện hành; và b) hướng dẫn cách đậu xe có trách nhiệm. Bạn đồng ý chắc chắn tắt các cửa sổ bật lên chỉ sau khi bạn đã đọc và hiểu các cửa sổ bật lên. Bạn phải ít nhất mười sáu (16) tuổi.
 • Bạn không được cản lối dành cho người đi bộ khi đậu xe trượt scooter.
 • Bạn phải đậu xe trượt ở tư thế thẳng đứng.
 • Bạn không được đi xe trượt scooter lên vỉa hè ở đại lộ 7th Avenue.
 • Bạn không được đi xe trượt scooter lên vỉa hè ở đại lộ Bayshore Boulevard.
 • Bạn không được đi xe trượt scooter lên lối đi bộ trên sông Tampa
 • Bạn phải xuống xe khi đi xe trượt scooter qua vỉa hè đông đúc người đi bộ.
 • Bạn không được đi xe trượt scooter vào nhà của người khác.
 • Bạn phải tuân thủ tất cả luật giao thông khi đi xe và tuân thủ tất cả biển báo của Thành phố trong phạm vi Thành phố.
 • Bạn không được đi xe trượt scooter với tốc độ lớn hơn 15 dặm/giờ (khoảng 24 km/giờ).

XXI. Chấp nhận Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê

Bằng việc ký tên hoặc ký tắt bên dưới, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê, rằng bạn ít nhất 18 tuổi và bạn đã đọc và đồng ý rõ ràng với Điều khoản sử dụng của Thỏa thuận cho thuê bao gồm điều khoản về phân xử trọng tài và từ bỏ khiếu kiện tập thể.